Werkwijze

De vorm van onze advisering en begeleiding wordt voor een belangrijk deel bepaald door de specifieke opgave van de opdrachtgever in een gedragen plan van aanpak te beschrijven . Bij deze werkwijze hanteren we een aantal generieke kernwaarden, die in de huidige praktijk van meerwaarde gebleken zijn.

WERKWIJZE EN AANPAK

De vorm van onze advisering en begeleiding wordt voor een belangrijk deel bepaald door de specifieke opgave. Daarbij hanteren we een aantal generieke kernwaarden, die in de huidige praktijk van meerwaarde gebleken zijn.

PROJECTMATIG WERKEN

De doelstellingen en processtappen leggen we van tevoren vast in een projectplan. Als uitgangspunt geldt dat een projectmatige aanpak met SMART (specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden) doelen op voorhand voor in- en overzicht zorgt. Een tweede belangrijk uitgangspunt is het streven om de procesgang zo efficiënt mogelijk in te richten, waarbij we onder meer de Lean-principes hanteren. Tenslotte bieden we met het inzetten van beproefde formats en scripts de opdrachtgever houvast bij de beoogde (deel)resultaten.

 

HELDERE VRAAGSPECIFICATIE

Binnen onze werkmethodiek hechten we evenveel waarde aan het formuleren van de juiste vraag als aan het vinden van een passend antwoord. De ervaring leert dat de tijd die in de beginfase wordt geïnvesteerd in het helder krijgen of aanscherpen van de vraagspecificatie zich altijd terugverdient in de latere uitwerking en het uiteindelijke resultaat.

DRAAGVLAK EN IMPLEMENTATIE

Een goede verbinding tussen missie, visie en strategie, adviezen van derden en de dagelijkse gang van zaken is geen vanzelfsprekendheid. We hechten er daarom veel waarde aan de aanwezige expertise binnen de breedte van de organisatie te activeren en deze ook in te zetten bij de verdere uitwerking.

De eerste stap naar betrokkenheid, draagvlak en implementatie wordt daarmee al gezet in de beginfase van het project. De verbinding tussen denken en doen is op deze wijze in de procesgang geborgd. Resultaatgericht samenwerken is het middel om te komen tot passende oplossingen voor de specifieke opgave.

CREATIEVE OPLOSSINGEN EN SCENARIO'S

Vanuit onze verschillende achtergronden (maatschappelijk en commercieel) zijn we in staat huisvestingsvraagstukken vanuit meerdere perspectieven te belichten. Door verschillende alternatieven en scenario’s op te stellen, zoeken en vinden we de optimale oplossing. Hierbij past het toepassen van de kunst van het vragen stellen. Dit is vooral interessant vanuit de wetenschap dat medewerkers uit de organisatie unieke kennis hebben die we aanwenden voor het vinden van duurzame oplossingen.