Maatwerk in kernactiviteiten

Om een duurzame en verantwoorde opbouw en exploitatie van de vastgoedportefeuille tot stand te brengen, is het van belang om de missie, visie en strategie te verbinden met de dagelijkse praktijk. Op elk niveau hebben we verschillende instrumenten ontwikkeld om het beoogde resultaat te bereiken.

TRENDS EN ONTWIKKELINGEN

Maatschappelijke en publieke instellingen kennen een dynamisch karakter doordat in een gestaag tempo inzichten vernieuwen, wetgeving verandert en verantwoordelijkheden verschuiven. De statische verschijningsvorm van het vastgoed kan daar mee wringen: het wordt immers gerealiseerd op basis van de huidige inzichten, maar moet wel de komende tientallen jaren als functioneren voor optimale zorg en dienstverlening.

Gelet op continuïteit van de organisatie is het niettemin van belang dat we flexibel kunnen anticiperen op veranderingen. Door trends en maatschappelijke ontwikkelingen kritisch te volgen, kunnen we tijdig de vertaalslag maken naar de betekenis voor de missie, visie en strategie. Om de betekenis van diverse ontwikkelingen specifiek te kunnen formuleren passen we in de praktijk met succes een verscheidenheid aan instrumenten (zoals bijvoorbeeld de DESTEP-methode) toe.

Een belangrijke trend binnen het vakgebied vastgoedsturing is op dit moment de verschuiving van traditionele samenwerkingsvormen naar meer regisserend opdrachtgeverschap. Er worden nieuwe bouworganisatievormen verkend, met als belangrijke impuls om meer van buiten naar binnen te kijken hoe de (toekomstige) huisvestingsopgave gerealiseerd kan worden. De aandacht richt zich hierbij vooral op:

  • meer prestatiegericht formuleren van eisen
  • stimuleren van een vroegtijdige inzet en kennis die in de markt aanwezig is
  • focus op ambitie en regie
  • introductie van geïntegreerde contracten voor realisatie en exploitatie van gebouwen
  • inkoop van goederen en diensten van adviseurs fasegewijs en gecoördineerd verzorgen

Ook bij de vastgoedexploitatie is resultaat gericht samenwerken en daarmee investeren in partnerschap met toeleveranciers een route die zich nadrukkelijk aandient. Met het hernieuwd definiëren van de eigen kerncompetenties kan de onderhoudsmarkt uitgedaagd worden voor het aangaan van resultaatsverplichtingen over langere tijd. Zo ontstaat een mooie basis voor verlaging van de eigenaarslasten en een passende risicobeheersing.

MISSIE EN VISIE

De identiteit en de ambities van de organisatie leggen we in verschillende stappen vast in een heldere missie en een inspirerende visie.

Met behulp van inzicht in de marktpositie en de klantvraag definiëren we onder andere met welke diensten en voor welke klanten we een onderscheidende positie in willen nemen. Deze product-markt-combinatie vormt het vertrekpunt voor het strategisch vastgoedbeleid.

 STRATEGISCH VASTGOEDBELEID & VASTGOEDSTURING

Aan de hand van de beschikbare en/of op te stellen product-markt-combinatie stellen we de huisvestingsbehoefte voor de middellange termijn op. Tegelijkertijd brengen we het bestaande vastgoed in kaart door het uitvoeren van een nulmeting.

Zo wordt duidelijk hoe wens en werkelijkheid zich tot elkaar verhouden en kan de vertaling worden gemaakt naar de scenario’s waarmee de doelstellingen bereikt kunnen worden zoals die geformuleerd zijn in de huisvestingsbehoefte. Keuzevorming aan de hand van deze scenario’s leidt tenslotte tot een of meer concrete vastgoedopgaven.

De beschreven stappen worden vastgelegd in een strategisch vastgoedplan, dat de basis vormt voor de verdere uitwerking van de vastgoedopgaven. De integrale verbinding tussen de verschillende deelprojecten wordt bewaakt door de doelstellingen in het strategisch vastgoedplan nauwgezet te monitoren en eventueel bij te stellen aan de hand van nieuwe ontwikkelingen.

PROCES- EN PROJECTMANAGEMENT

In deze fase wordt de vastgoedopgave vertaald naar een concreet project. De uitgangspunten en doelstellingen worden nader gepreciseerd in een projectplan. Gedurende de doorlooptijd van het project verzorgen we de begeleiding en ondersteuning bij de uitwerking: van het eerste schetsontwerp tot en met de oplevering.

TRAINING EN ADVIES

Gelet op de brede ervaring van ons bureau in diverse sectoren (wonen en zorg) organiseren we graag op maat in company workshops en trainingen waarbij vastgoedsturing in de brede zin van het woord aan de orde kan komen, afgestemd en op maat naar de behoefte van de opdrachtgever.